پنجشنبه, 27 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

با حضور فرماندار شهرستان اردبیل:

ششمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب، مجاری و تاسیسات آبی شهرستان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل ششمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب، مجاری و تاسیسات آبی شهرستان اردبیل باحضور فرماندار و جمعی از مسئولین مربوطه در محل...

فرماندار اردبیل در جلسه شورای حفاظت شهرستان اردبیل خبر داد:

اقدامات خوبی در راستای انسداد چاههای غیرمجاز صورت گرفته است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل فرماندار اردبیل در جلسه شورای حفاظت گفت: عملکرد و اقدامات خوبی در راستای انسداد چاههای غیرمجاز صورت گرفته و امید است تا...

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین خبرداد؛

سه حلقه چاه غیرمجاز در محدوده شهرستان مسدود شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین گفت: در راستای طرح احیا و تعادل بخشی و اجرای احکام قضائی در شهرستان نمین توسط اداره...

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین در تشریح عملکرد سه ماهه اجرای طرح احیا و تعادل بخشی:

انسداد و تقلیل منصوبات شش حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان نمین

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین در تشریح فعالیت های این اداره در قالب اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در گفتگو با روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: اداره منابع آب...