استراتژی پیشنهادی برای نقش سازمان های خاص در پدافند غیرعامل و حفاظت از سدهای مخزنی با کاربرد تامین آب شرب و بهداشتی مراکز جمعیتی

چکیده

هدف از رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و مطالعه و اجرای سدهای مخزنی تامین کننده آب شرب  عبارت است از طراحی مطلوب برای اطمینان از مقاومت و پایداری در برابر تهدیدات و  ایجاد زمینه های دفع تهدید به روشی نوین که عمدتاً ناشی از نوآوری خاص هر طرح با توجه به شرایط حاکم می باشد در این میان سپردن این تکلیف صرفا به یک ارگان خاص می تواند خطرناک باشد در این تحقیق این موضوع بررسی می شود که استراتژی سازمان های خاص در برخورد با تهدیدات احتمالی سدهای بزرگ مخزنی چه می تواند باشد؟ دخالت یا عدم دخالت؟ امرجنت یا از پیش تعیین شده؟ و وظایف و تکالیف غیر فیزیکی نیروهای انتظامی و سایر سازمان های خاص در بحث پدافند غیر عامل سدهای مخزنی در دست بهره برداری بر چه اصولی استوار است؟ تحقیق به روش مطالعات کتابخانه ای در ادبیات و فیش برداری آغاز شده و از نوع پیمایشی است ضمناً ابزار گرد آوری اطلاعات مشاهدات میدانی و مستقیم و مصاحبه آزاد می باشد.

نوآوری تحقیق در تعریف و جا انداختن نقش نیروهای امنیتی و سازمان های خاص در حفاظت از طرح های عظیم فنی و شریان های حیاتی و در راس هرم تصمیم گیری قرار گرفتن سازمان های خاص است که با تکیه بر اقتدار و تجربیات جنگ شهری می تواند به این مهم دست یافته و مدیریت ها را از حالت جزیره ای خارج سازد. در انتها راهبرد پیشنهادی و نحوه عمل سازمان های خاص تدوین شده است.

  تاریخ ثبت : 1395/04/27
 مدیر سایت
 1745