شناسایی واولویت بندی نقش رسانه ها در پیشگیری از بحران های مربوط به تامین و انتقال آب شرب و کشاورزی

چکیده

هدف این پژوهش،‌ شناسایی واولویت بندی نقش رسانه ها در پیشگیری از بحران های مربوط به تامین و انتقال آب شرب و کشاورزی با مطالعه موردی در ایران، است، امروزه تمام دنیا در معرض وقوع آنی بحران های مختلف قرار دارند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست بحران آب بحرانی است که به دنبال خود بحران انرژی، بحران مواد غذایی، بحران بهداشتی و بالاخره بحران دامنه دار و پیش رونده زیست محیطی را خواهد آورد قطعا یکی از ممالکی که در تیر رس اولین بحران های آب در دنیا قرار دارد ایران به سبب وی‍گی های خاص جغرافیایی است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مقابله با بحران آب ارائه شده است. لکن هیچگاه ابزارهای نرم مثل رسانه ها در این مقوله بجز در آمریکا و چند کشور اروپایی، در سایر ممالک از جمله ایران، چندان جدی گرفته نشده اند در حالی که تحقیقات فراوان نشان از این دارد با رسانه ها می توان مردم و مدیران را تحت تاثیر قرارداد و تصمیمات آنها را عوض کرد و مهارت را در آنان تقویت و حتی تحرکات دشمن را رصد و آینده را بطور استراتژیک پیش بینی نمود. پس از  مرور ادبیات و مطالعه موضوع اسنادی درباره نقش رسانه در پیشگیری از بحران های منتج از آب، هدف شناسایی، تحلیل و اولویت بندی نقش ها با استفاده از قضاوت خبرگان است. رویکرد اصلی این پژوهش تعیین کارکرد عملی بواسطه بهره گیری از کارکرد نظری آمیخته با تجربیات جامعه خبرگان انتخابی است. خبرگان انتخابی 11 نفر از بین اساتید دانشگاهی یا مدیران حوزه رسانه بودند، که با روش دلفی کاغذی – کتبی نظراتشان تقریب شد، نتایج کاربردی حاصله نشان داد رسانه نقش های غیر قابل انکار و باور نکردنی و موثری در مقوله مورد بحث دارد در انتها نمره اختصاصی هر نقش نیز استخراج  گردید که می تواند راهنمای کاربردی برای رسانه ها و مدیران آب و منابع آب،‌ جهت پاگذاشتن عملیاتی به این وادی باشد. علاوه بر نتایج، الگو و روش کار نیز در این تحقیق می تواند راهگشای تعیین موانع احتمالی و تنگناهای پنهان فصل مشترک رسانه و  پیشگیری از بحران آب در جامعه باشد در انتها پیشنهاداتی نیز برای هرچه کاربردی نمودن یافته ها ارائه شده است.

  تاریخ ثبت : 1395/04/27
 مدیر سایت
 1806