|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

تاریخ شفاهی برنامه ریزی در ایران

تاریخ شفاهی ایران

مطالعه کامل

عوامل موثر بر فساد اداری با تاکید بر ایران

فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام میزند موجب فروپاشی نظام میگردد. در کلیه جوامع طمع و فقر از عوامل موثر در ورود افراد به کارهای فساد آمیز می باشد. ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن میتواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره میگیرند، و با شغل خود به تجارت میپردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی میشود. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، دراین پژوهش سعی براین است که به بررسی مفهوم فساد اداری، علل وعوامل موثربرفساد اداری وانواع فساد اداری وهمچنین علل ظهور و گسترش فساد اداری را در کشور بررسی، و راهکارهای و مبارزه با آن را ارائه شود.

مطالعه کامل

شناسایی واولویت بندی نقش رسانه ها در پیشگیری از بحران های مربوط به تامین و انتقال آب شرب و کشاورزی

چکیده

هدف این پژوهش،‌ شناسایی واولویت بندی نقش رسانه ها در پیشگیری از بحران های مربوط به تامین و انتقال آب شرب و کشاورزی با مطالعه موردی در ایران، است، امروزه تمام دنیا در معرض وقوع آنی بحران های مختلف قرار دارند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست بحران آب بحرانی است که به دنبال خود بحران انرژی، بحران مواد غذایی، بحران بهداشتی و بالاخره بحران دامنه دار و پیش رونده زیست محیطی را خواهد آورد قطعا یکی از ممالکی که در تیر رس اولین بحران های آب در دنیا قرار دارد ایران به سبب وی‍گی های خاص جغرافیایی است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مقابله با بحران آب ارائه شده است. لکن هیچگاه ابزارهای نرم مثل رسانه ها در این مقوله بجز در آمریکا و چند کشور اروپایی، در سایر ممالک از جمله ایران، چندان جدی گرفته نشده اند در حالی که تحقیقات فراوان نشان از این دارد با رسانه ها می توان مردم و مدیران را تحت تاثیر قرارداد و تصمیمات آنها را عوض کرد و مهارت را در آنان تقویت و حتی تحرکات دشمن را رصد و آینده را بطور استراتژیک پیش بینی نمود. پس از  مرور ادبیات و مطالعه موضوع اسنادی درباره نقش رسانه در پیشگیری از بحران های منتج از آب، هدف شناسایی، تحلیل و اولویت بندی نقش ها با استفاده از قضاوت خبرگان است. رویکرد اصلی این پژوهش تعیین کارکرد عملی بواسطه بهره گیری از کارکرد نظری آمیخته با تجربیات جامعه خبرگان انتخابی است. خبرگان انتخابی 11 نفر از بین اساتید دانشگاهی یا مدیران حوزه رسانه بودند، که با روش دلفی کاغذی – کتبی نظراتشان تقریب شد، نتایج کاربردی حاصله نشان داد رسانه نقش های غیر قابل انکار و باور نکردنی و موثری در مقوله مورد بحث دارد در انتها نمره اختصاصی هر نقش نیز استخراج  گردید که می تواند راهنمای کاربردی برای رسانه ها و مدیران آب و منابع آب،‌ جهت پاگذاشتن عملیاتی به این وادی باشد. علاوه بر نتایج، الگو و روش کار نیز در این تحقیق می تواند راهگشای تعیین موانع احتمالی و تنگناهای پنهان فصل مشترک رسانه و  پیشگیری از بحران آب در جامعه باشد در انتها پیشنهاداتی نیز برای هرچه کاربردی نمودن یافته ها ارائه شده است.

مطالعه کامل

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر نفوذ در افکار عمومی و ایجاد انگیزه مطالعه موردی: گردشگری مذهبی ،کشور آذربایجان

چکیده

کنکاش عوامل موثر بر چگونگی نفوذ در افکار عمومی و ایجاد حرکت و اتخاذ تصمیم و نیز ایجاد انگیزه‌های مثلا اقدام به انجام یک مسافرت در میان گردشگران اولین اقدام سری مطالعات توریسم برای شناخت تاثیرات اقتصادی و فرهنگی آن در جوامع مقصد است، در این میان می توان گفت گردشگری مذهبی با سهم بیش از 30 درصد از کل گردشگران، فعالیتی است که در محیط یک مثلث، با رئوس انسان، مذهب و اجتماع صورت می گیرد و تمامی ابعاد و شاخصه های آن متاثر از این سه راس است. تاکنون در مقالات و پژوهش های منتشره در این ارتباط، شاخصه های انگیزه های دینی موشکافی نشده اند و عمدتا هدف و انگیزه گردشگران مذهبی در دو کلمه خلاصه شده است: «انگیزه های دینی» و در این پژوهش سعی بر این است تا حدودی روشن شود برای ایجاد انگیزه اقدام به یک سفر مذهبی برای مردم کشور آذربایجان چه شاخصه ها و عواملی موثر است؟  کشور آذربایجان دومین کشور شیعه جهان است و به عنوان گردشگر، روزانه بیش از سی هزار نفر از مردم این کشور با اهداف مختلف وارد استان اردبیل می شوند. انتظارات گردشگران ناشی از انگیزه هاست و این انگیزه هاست که مقصد را انتخاب می کند. یافته‌های تحقیق از طریق تحلیل نتایج حاصل از 1000 پرسشنامه توزیع شده در مرز بیله سوار در استان اردبیل و انتخاب اتفاقی 384 جوابیه بر اساس فرمول کوکران، استخراج و با آزمون های آماری تحلیل شده است. روایی پرسشنامه از طریق رجوع به خبرگان و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تایید شده است. نتایج حاکی از آن است علاوه بر جنسیت، سن و درآمد، تعداد و قوت و عمق انگیزه های گردشگران مذهبی رابطه مستقیم وتنگاتنگی با ویژگی های مقصد گردشگری، منابع دینی توصیه کننده به زیارت و تجربیات و محتواهای منتشره در خصوص تاثیرات روانی، اخلاقی و آرامشی گردشگری مذهبی مرتبط دارند.

مطالعه کامل

شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی محتوا و ارائه مدل مفهومی آن در ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی محتوا و ارائه مدل مفهومی آن در فضای حاکم بر ایران است برای شنایایی عوامل، مجمع خبرگان متشکل از 21 نفر که شامل 7 استاد دانشگاه،7 نفر عولمل تولید، پخش و توزیع محتوا و 7 نفر از مدیران شرکت ها و سازمان ها است که بصورت هدفمند انتخاب گردید عوامل اولیه شامل 40 عامل، با مصاحبه باز با این خبرگان و  مرور مصاحبه سایر اساتید و متون و مقالات مختلف انتخاب شد در سه دور نظر سنجی از خبرگان که از طریق نرم افزار وایبر و با تکیه به روش دلفی صورت گرفت تطابق هشتاد درصدی فراهم شد و 12 عامل موثر بر بازاریابی محتوا در ایران شناسایی گردید و در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد. عوامل دوازده گانه مطروحه عبارتند از: استحکام محتوا، تناسب قالب، حجم مناسب، طراحی خیره کننده، کیفیت کار، سوژه بدیع، هماهنگی با نیاز مشتریان، هماهنگی با سلایق و علایق مشتریان، مهارت عوامل تولید، هماهنگی با محتواهای قبلی، فاخر و ارزشمند بودن، پیوستگی و مداومت.. این مدل می تواند راهنمای تولید کنندگان محتوای برای ارتقای وفاداری و ترغیب خرید در نزد مشتریان باشد ضمنا برای تحقیقات آینده پیشنهاد وزن دهی این عوامل مطرح گردید.

مطالعه کامل

استراتژی پیشنهادی برای نقش سازمان های خاص در پدافند غیرعامل و حفاظت از سدهای مخزنی با کاربرد تامین آب شرب و بهداشتی مراکز جمعیتی

چکیده

هدف از رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و مطالعه و اجرای سدهای مخزنی تامین کننده آب شرب  عبارت است از طراحی مطلوب برای اطمینان از مقاومت و پایداری در برابر تهدیدات و  ایجاد زمینه های دفع تهدید به روشی نوین که عمدتاً ناشی از نوآوری خاص هر طرح با توجه به شرایط حاکم می باشد در این میان سپردن این تکلیف صرفا به یک ارگان خاص می تواند خطرناک باشد در این تحقیق این موضوع بررسی می شود که استراتژی سازمان های خاص در برخورد با تهدیدات احتمالی سدهای بزرگ مخزنی چه می تواند باشد؟ دخالت یا عدم دخالت؟ امرجنت یا از پیش تعیین شده؟ و وظایف و تکالیف غیر فیزیکی نیروهای انتظامی و سایر سازمان های خاص در بحث پدافند غیر عامل سدهای مخزنی در دست بهره برداری بر چه اصولی استوار است؟ تحقیق به روش مطالعات کتابخانه ای در ادبیات و فیش برداری آغاز شده و از نوع پیمایشی است ضمناً ابزار گرد آوری اطلاعات مشاهدات میدانی و مستقیم و مصاحبه آزاد می باشد.

نوآوری تحقیق در تعریف و جا انداختن نقش نیروهای امنیتی و سازمان های خاص در حفاظت از طرح های عظیم فنی و شریان های حیاتی و در راس هرم تصمیم گیری قرار گرفتن سازمان های خاص است که با تکیه بر اقتدار و تجربیات جنگ شهری می تواند به این مهم دست یافته و مدیریت ها را از حالت جزیره ای خارج سازد. در انتها راهبرد پیشنهادی و نحوه عمل سازمان های خاص تدوین شده است.

مطالعه کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شبکه های اجتماعی مجازی

چکیده

هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری مذهبی بوسیله شبکه های اجتماعی مجازی است و اینکه برنامه ریزان، در استفاده از شبکه های اجتماعی برای گردشگری مذهبی، بیش از همه می بایست به چه عواملی توجه نمایند. برای این منظور از مجمع خبرگان و روش دلفی بهره گرفته شده است. ابتدا با مرور مقالات و سخنرانی ها و کتب مربوطه، 30 عامل اولیه شناسایی گردید سپس با تشکیل مجمع خبرگان12 نفره متشکل از اساتید دانشگاه، مدیران آزانس های مسافرتی و هتل های واقع در شهر های مشهد و قم، پس از چهار دور دلفی کاغذی، با 80 درصد تطابق، 20 عامل انتخاب گردید و اولویت هر عامل مشخص شد که منجر به ارائه مدل مفهومی با اولویت مشخص معیارها برای عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری مذهبی در شبکه های اجتماعی مجازی گردید.

مطالعه کامل

بررسی رابطه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان خوی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش ، توصیفی از نوع  همبستگی می‌باشدجامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستان خوی می‌باشند که تعداد آنها برابر 250 نفر می باشد.برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است و طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 148 بدست آمده است. روش مورد استفاده برای نمونه گیری نیز روش تصادفی ساده است.برای گردآوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.پرسشنامه سازمان یادگیرنده(طبق نظریه پیتر سنگه) و  پرسشنامه هوش سازمانی توسط البرخت (2003) تحلیل فرضیات توسط ضریب رگرسیون انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین ویژگیهای سازمان یادگیرنده، قابلیت های شخصی، مدل های، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی با هوش سازمانی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد

مطالعه کامل

بررسی نقش کنترل اعتقادات و ارزش ها در موفقیت سازمان ها بر اساس نظریه پیترز و واترمن

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کنترل اعتقادات و ارزش ها در موفقیت سازمان های است تا مبنایی برای تشخیص و مقایسه سازمان های موفق و ناموفق بدست آمده و صرف رشد در یک جهت به عنوان موفقیت تلقی نشود. مطالعه موردی سازمان های رسانه ای انتخاب شدهاست. در این راستا پرسش اصلی این تحقیق  عبارت شد از اینکه « سازمان های رسانه ای موفق چگونه سازمان هایی هستند و آیا کدام یک از ارزش ها و باورهای اساسی را برای کارکنان خود ایجاد کرده اند؟» برای جمع آوری داده ها نمونه به حجم 136 نفر از کارکنان چهار سازمان رسانه ای از رسانه های مختلف دیداری و شنیداری و مکتوب انتخاب شدند و پرسشنامه ای بر اساس نظریه پیترز و واترمن تدوین و توزیع شد . پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده و داده های آماری مربوطه با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه اینکه اهمیت دادن به تک تک کارکنان و مسائل رفاهی آن ها و نیز بهترین بودن در رشته کاری  جزو سه المان اول سازمانهای موفق در نظر پرسش شوندگان است در واقع سازمانی که به این سه مقوله اهمیت ندهد را نمی توان سازمان رسانه ای موفق دانست هر چند که سود ده باشد.

مطالعه کامل

« 1 2 3 » صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 10
 • بیشترین بازدید همزمان : 529
 • بازدید امروز : 1,081
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,764,689
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/25 13:56:47
 • شناسه IP شما : 44.221.66.130

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : اردبیل، میدان ارتش، شرکت آب منطقه ای اردبیل
 • کدپستی : 5619667691
 • تلفن : 3-33710001-045
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی : ardabil[at]arrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 33714815-045