شناسایی و تبیین عوامل موثر بر نفوذ در افکار عمومی و ایجاد انگیزه مطالعه موردی: گردشگری مذهبی ،کشور آذربایجان

چکیده

کنکاش عوامل موثر بر چگونگی نفوذ در افکار عمومی و ایجاد حرکت و اتخاذ تصمیم و نیز ایجاد انگیزه‌های مثلا اقدام به انجام یک مسافرت در میان گردشگران اولین اقدام سری مطالعات توریسم برای شناخت تاثیرات اقتصادی و فرهنگی آن در جوامع مقصد است، در این میان می توان گفت گردشگری مذهبی با سهم بیش از 30 درصد از کل گردشگران، فعالیتی است که در محیط یک مثلث، با رئوس انسان، مذهب و اجتماع صورت می گیرد و تمامی ابعاد و شاخصه های آن متاثر از این سه راس است. تاکنون در مقالات و پژوهش های منتشره در این ارتباط، شاخصه های انگیزه های دینی موشکافی نشده اند و عمدتا هدف و انگیزه گردشگران مذهبی در دو کلمه خلاصه شده است: «انگیزه های دینی» و در این پژوهش سعی بر این است تا حدودی روشن شود برای ایجاد انگیزه اقدام به یک سفر مذهبی برای مردم کشور آذربایجان چه شاخصه ها و عواملی موثر است؟  کشور آذربایجان دومین کشور شیعه جهان است و به عنوان گردشگر، روزانه بیش از سی هزار نفر از مردم این کشور با اهداف مختلف وارد استان اردبیل می شوند. انتظارات گردشگران ناشی از انگیزه هاست و این انگیزه هاست که مقصد را انتخاب می کند. یافته‌های تحقیق از طریق تحلیل نتایج حاصل از 1000 پرسشنامه توزیع شده در مرز بیله سوار در استان اردبیل و انتخاب اتفاقی 384 جوابیه بر اساس فرمول کوکران، استخراج و با آزمون های آماری تحلیل شده است. روایی پرسشنامه از طریق رجوع به خبرگان و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تایید شده است. نتایج حاکی از آن است علاوه بر جنسیت، سن و درآمد، تعداد و قوت و عمق انگیزه های گردشگران مذهبی رابطه مستقیم وتنگاتنگی با ویژگی های مقصد گردشگری، منابع دینی توصیه کننده به زیارت و تجربیات و محتواهای منتشره در خصوص تاثیرات روانی، اخلاقی و آرامشی گردشگری مذهبی مرتبط دارند.

گروه: روابط

  تاریخ ثبت : 1395/04/27
 مدیر سایت
 1434