بررسی رابطه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان خوی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش ، توصیفی از نوع  همبستگی می‌باشدجامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستان خوی می‌باشند که تعداد آنها برابر 250 نفر می باشد.برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است و طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 148 بدست آمده است. روش مورد استفاده برای نمونه گیری نیز روش تصادفی ساده است.برای گردآوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.پرسشنامه سازمان یادگیرنده(طبق نظریه پیتر سنگه) و  پرسشنامه هوش سازمانی توسط البرخت (2003) تحلیل فرضیات توسط ضریب رگرسیون انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین ویژگیهای سازمان یادگیرنده، قابلیت های شخصی، مدل های، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی با هوش سازمانی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد

  تاریخ ثبت : 1395/04/21
 مدیر سایت
 1520