چهارشنبه, 26 تیر 1398

اطلاعات جغرافیایی

 

 

نقشه های استان
موقعیت شهر های استان اردبیل مناطق روستایی استان اردبیل موقعیت آب گرم های معدنی استان اردبیل
موقعیت حوزه های استان اردبیل موقعیت انهار استان اردبیل توپوگرافی استان اردبیل
موقعیت چاه های استان اردبیل موقعیت چشمه های استان اردبیل موقعیت راه های استان اردبیل
موقعیت رودخانه های استان اردبیل موقعیت قنات های استان اردبیل پوشش گیاهی استان اردبیل
موقعیت چاه های اکتشافی استان اردبیل موقعیت چاه های کمی استان اردبیل نقشه زمین شناسی استان اردبیل
موقعیت چاه های کیفی استان اردبیل موقعیت ایستگاه های پمپاژ استان اردبیل موقعیت چاه های پیزومتری استان اردبیل
موقعیت موتور پمپ های منصوبه مشترکین موقعیت طرح های معیشتی استان اردبیل موقعیت سد های در حال اجرا
موقعیت سد های در حال بهره برداری موقعیت سد های در حال مطالعه رودخانه های حوزه آبریز بالهارود
توپوگرافی حوزه آبریز ارس رودخانه های حوزه آبریز ارس مناطق شهری حوزه آبریز ارس
توپوگرافی حوزه آبریز دره رود رودخانه های حوزه آبریز دره رود مناطق شهری حوزه آبریز دره رود
توپوگرافی حوزه آبریز قزل اوزن رودخانه های حوزه آبریز قزل اوزن مناطق شهری حوزه آبریز قزل اوزن

 

سایت های مرتبط
سازمان فضایی ایران
سازمان نقشه برداری کشور
انجمـن علــوم ژئـوماتیک ایــــران
سیستم اطلاعات مکانی شرکت توانیر
پرتال نظام اطلاعات مکانی شهرداری تهران
انجمن علمی مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک ایران
دانشکدة مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیبازدید:10542
تاریخ ثبت: 1393/11/05
آخرین به روزرسانی: 1395/05/10