Sunday, 6 Mehr 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
شعار سال
سد یامچی
شبکه آبیاری و زهکشی مغان
سد سبلان
هر هفته الف ب ایران

شناسایی واولویت بندی نقش رسانه ها در پیشگیری از بحران های مربوط به تامین و انتقال آب شرب و کشاورزی


شناسایی و تبیین عوامل موثر بر نفوذ در افکار عمومی و ایجاد انگیزه مطالعه موردی: گردشگری مذهبی ،کشور آذربایجان


شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی محتوا و ارائه مدل مفهومی آن در ایران


استراتژی پیشنهادی برای نقش سازمان های خاص در پدافند غیرعامل و حفاظت از سدهای مخزنی با کاربرد تامین آب شرب و بهداشتی مراکز جمعیتی


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شبکه های اجتماعی مجازی


بررسی رابطه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی


بررسی نقش کنترل اعتقادات و ارزش ها در موفقیت سازمان ها بر اساس نظریه پیترز و واترمن


تدوین مدل مفهومی هدفگذاری توسعه با استفاده از نظریه مفهوم سازی زمینه ای


تبیین نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی، مطالعه موردی: مشهد


کنکاشی درخصوص رابطه اعتقادات و ارزش ها با موفقیت سازمانهای رسانه ای


ویژگی ها و قابلیت های تکنولوژی
های اطلاعاتی و ارتباطی جدید(ICTs) و تأثیر آن بر فرآیند ارتباطات اجتماعی(تولید، عرضه، ومصرف) سطوح کلان جامعه ونی


مبانی شبکه های اجتماعی


مدل مفهومی بازاریابی محتوا در تکنولوژی های نوین رسانه ای و شناسایی عوامل موثر بر آن در ایران


The conceptual model of content marketing in the new media technology and to identify effective factors on it in Iran


اثر ابعاد مخازن هوای تحت فشار در مهار فشارهای ماکزیمم و مینیمم ضربه قوچ


Study on Mechanism and Control Methods of Water Hammer in Pump Station and Pipe Lines


تحلیل هیدرودینامیکی سرریز سد گیوی اردبیل با استفاده از مدل عددی سه بعدی Flow-3D


Determination of sea water intake height caused by transient waves using CFD model


تحلیل هیدرودینامیکی سرریز سد یامچی اردبیل با استفاده از مدل عددی سه بعدی Flow-3D


Transient analysis of sea water intake using CFD model


 

1 2 Page: